Kjøpsvilkår

1. Avtalen

Avtalen mellom kunden og WebAdapt består av opplysningene WebAdapt gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om produktets/ tjenestens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsvilkårene.

Ved motstrid mellom opplysningene WebAdapt har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og i salgsvilkårene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsvilkårene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Generelt om avtalen

Denne avtalen omhandler kundens kjøp og bruk av tjenester og produkter utviklet eller levert av WebAdapt. Kunden er definert som alle firmaer og privatpersoner som bestiller tjenester eller produkter levert av WebAdapt. For enkelte tredjeparts løsninger, hvor dette er oppgitt i nettbutikken, gjelder egne vilkår hos tredjeparts leverandør. Avtalen innebærer at kunden aksepterer tredjeparts til enhver tid gjeldende betingelser.

3. Produktene og tjenestene

WebAdapt leverer hovedsaklig produkter basert på fri programvare og åpen kildekode utviklet av tredjepart. Fri programvare betyr ikke nødvendigvis at alle produktene er gratis tilgjengelige i markedet. Likevel utgjør tjenester WebAdapt utfører tyngdepunktet i utgiftene kunden blir fakturert for av WebAdapt. Dette er bl.a. tjenester knyttet til installasjon og tilpasning av programvaren, design, konfigurering, utlegging av innhold, vedlikehold og videreutvikling av kundens løsning, samt support knyttet til bruk av løsningen.

4. Priser

Priser eksklusiv og inklusiv merverdiavgift er oppgitt i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Dersom bestilling er foretatt utenfor bestillingsløsningen, gjelder avtalte priser.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av WebAdapt. WebAdapt forbeholder seg likevel retten til å avvise enhver bestilling, forutsatt at denne retten er benyttet innen 2 - to - dager etter at e-post bekreftelse er mottatt av kunden. WebAdapt forbeholder seg retten til å utføre kredittvurdering av kunden.

En part er ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra WebAdapt eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Ordrebekreftelse

Når WebAdapt har mottatt kundens bestilling, skal kunden uten ugrunnet opphold motta en ordrebekreftelse pr. e-post. Det anbefales at kunden kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kunden ta kontakt med WebAdapt så snart som mulig.

7. Oppstart og utføring av tjenester

Etter mottak av bestilling vil WebAdapt gi tilbakemelding til kunden om når arbeidet med løsningen kan startes, forutsatt at nødvendige opplysninger knyttet til løsningen, domene/ webhotell etc. er mottatt fra kunden. Dette vil være gjeldende avtale dersom ikke kunden innen 24 timer kommer med innsigelser mot oppstartstidspunktet. For enkelttjenester, og leveranser med garantert leveringstid, kan arbeidet startes umiddelbart dersom ikke annet avtales.

Dersom kunden trenger hjelp til kravspesifisering regnes oppstartstidspunktet fra starten på kravspesifiseringen.

Dersom det er avtalt at WebAdapt skal tilpasse design, legge ut innhold i løsningen og/eller håndtere forhold knyttet til webhosting, er kunden ansvarlig for å sende elektronisk innhold og logo, godkjenne design, oppgi fakturaopplysninger og signere domeneskjema.

Ved overføring av domene fra kundens tidligere hosting-leverandør, er kunden selv ansvarlig for å avtale dette med hosting-leverandøren og følge de direktiver som blir gitt i forbindelse med overføringen.

WebAdapt er under ingen omstendighet ansvarlig for forsinkelser som følge av kundens forhold eller forhold utenfor WebAdapts kontroll, som for eksempel hos tredjepart. 

8. Angrerett

For forbrukerkjøp, dvs. kjøp til personlig bruk, foretatt via våre nettsider gjelder bestemmelsene i angrerettloven. Kunden må gi WebAdapt melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Meldingen fra kunden til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, eller brev).

For spesialtilvirkede produkter og tjenester, hvor det er avtalt at arbeid begynner før utløpet av angrefristen, skal kunden dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer før angreretten er gjort gjeldende.

Ved å akseptere disse salgsvilkårene godtar kunden at WebAdapt starter arbeidet med bestilt løsning før angrefristen utløper (jfr. også pkt. 7).

Bedriftskunder har ikke angrerett i henhold til loven om angrerett.

I tilfeller hvor angrerettloven ikke kommer til gyldighet, har kunden rett til å be om endringsavtale.

9. Betaling

Ved kjøp av webløsninger utsendes faktura med 10 dagers betalingsfrist ved oppstart. For større bestillinger (over kr. 6000,- eks.mva.), deles betalingen opp, slik at første faktura utsendes ved oppstart og deretter i rater avhengig av bestillingens størrelse, og slik at siste faktura utsendes når hele løsningen er klar. I tilfeller hvor kredittvurdering av kunden antyder dårlig betalingsevne, og for utenlandske firma som ikke er tilgjengelig for inkasso, kan det kreves forhåndsbetaling før arbeidet startes opp.

Avtaler om løpende tjenester, for eksempel knyttet til support, vedlikehold eller administrasjon faktureres alltid forskuddsvis og refunderes ikke ved påbegynt avtale.

10. Feilmelding og retting

Dersom feil i løsningen eller brudd på tjenesten skulle oppstå, plikter kunden omgående å gi melding til WebAdapt om forholdet. Etter mottak av feilmeldingen skal WebAdapt igangsette nødvendige undersøkelser for å identifisere feilkilden og om mulig foreta retting. Feil i tredjeparts løsninger søkes løst gjennom tredjepart.

11. Mislighold

Dersom en part vil gjøre gjeldende at den annen part har misligholdt avtalen, skal dette straks reklameres skriftlig. Betalingsmislighold fra kunden som varer i 14 dager fra forfallsdato anses alltid som vesentlig mislighold og vil bli pålagt forsinkelsesrente og oversendt inkasso. Ved mislighold kan WebAdapt heve avtalen dersom kunden ikke har rettet opp misligholdet innen 5 virkedager etter at misligholdet ble varslet. Som alternativ til heving av avtalen kan også WebAdapt velge å innføre bruks-/leveringsbegrensninger til misligholdet eventuelt er rettet opp, dersom det foreligger betalingsmislighold mellom WebAdapt og kunden.

12. Risiko

Risikoen for produktet går over på kunden når det er overtatt av kunden i henhold til avtalen. Forhold rundt hosting og drift av webhotell er beskrevet i hosting-leverandørens tjenestevilkår. Dersom hosting er bestilt gjennom WebAdapt, gjelder Pro Isp sine tjenestevilkår (http://www.proisp.no/tjenestevilkar/).

13. Ansvar

WebAdapt har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte tap, indirekte tap eller følgetap som skyldes handlinger utført av WebAdapt rundt noen av sine tjenester, herunder drift, support, tilpasninger, rådgivning eller noen andre områder i leveransen eller programvaren. Kunden kan likevel kreve erstatning dersom WebAdapt har gjort alvorlige feil som ikke er blitt forsøkt fikset etter at WebAdapt ble gjort oppmerksom på det. Erstatningssummen vil i alle tilfeller begrenses til å dekke kundens utgifter til arbeid utført av WebAdapt selv.

WebAdapt er under ingen omstendighet ansvarlig for feil som følge av kundens forhold eller forhold utenfor WebAdapts kontroll, som for eksempel hos tredjepart eller ved hackerangrep utenfra.

14. Personopplysninger

Når kunden benytter seg av WebAdapt sine tjenester forplikter han eller hun seg til å registrere riktig, komplett og oppdatert informasjon om seg selv når WebAdapt ber om slik informasjon, samt oppdatere og vedlikeholde slik informasjon, slik at den til enhver tid er oppdatert.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, vil WebAdapt kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

WebAdapt vil ikke under noen omstendigheter utlevere noen av disse opplysningene til tredjepart, med mindre bruker selv har gitt skriftlig tillatelse til dette eller WebAdapt via rettslig kjennelse blir påtvunget til å utlevere denne informasjonen om kunden.

15. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved produktet eller tjenesten, må kunden innen rimelig tid, og senest innen to måneder etter at han eller hun oppdaget den, gi WebAdapt melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok løsningen. Melding om reklamasjon bør være skriftlig (e-post, brev).

Reklamasjonsretten gjelder kun for feil knyttet til arbeid utført av WebAdapt, og ikke for feil i produktene som skyldes tredjepart. Sistnevnte vil likevel bli forsøkt rettet gjennom tredjepart.